Nhóm chung bên nhau (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Con muốn tôn danh Chúa Cha"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Nhóm chung bên nhau (F 4/4)


Cùng vui nhóm chung nhau bên Chúa. Ôi! Chúa chí cao.

Cùng về đây chúng con bên Cha. Ôi! Cha cao quý.

Chỉ về cùng Cha chúng con đây vui nhóm bên nhau,

bởi Chúa nhân hiền.

Cùng nhóm nhau bên Cha yêu dấu. Ôi! Chúa chí cao.© 1999-2017 Tinlanh.Ru