Những lời tiên tri trong sách Khải huyền được ghi lại cho Hội thánh các thời đại, cả thời đại của chúng ta nữa. Có một sự cảnh báo đối với mỗi một người con cái Chúa, đó là khi chúng ta đã không giữ được, và đánh mất tình yêu thương ban đầu. Các việc chúng ta làm cho Ngài, cả sự hầu việc Chúa nữa, có thể biến thành hình thức và máy móc. Tình yêu thì bao giờ cũng vẫn còn đó, không mất đi đâu cả, bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Nhưng đấy là chúng ta đã bỏ nó lại đó...

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

Người giảng: Ms Quốc Hùng. Moscow 12-02-2006.


Nhiều người có cảm tình với niềm tin cơ-đốc, với Chúa Jê-sus, nhưng họ cứ chần chừ mãi không tin nhận Ngài vì lo ngại vì không chắc rằng mình tin Chúa rồi thì có đủ sức mà theo Chúa hay không. Và cũng có nhiều con cái Chúa ngày hôm nay cũng vẫn còn rất vất vả trong đời sống theo Chúa của mình. Để sống được một đời sống cơ-đốc chiến thắng và thành công, để sống theo được Lời Chúa và có được Chúa giúp mình, bạn cần phải học để sống trông cậy Chúa. Có năm điều bạn cần biết để bắt đầu sống trông cậy Chúa, sống với niềm tín, sống thành công và hầu việc Đức Chúa Trời.

Đó là những điều được chia xẻ trong bài giảng tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church"


Từ khi là một đứa bé lớn lên, chúng ta dần dần hiểu rằng cuộc sống này mà Đức Chúa Trời đã ban này không thể sống một mình, vì mình, mà phải sống vì ai khác nữa. Chúng ta đang nói về thái độ sống. Tiềm năng của cuộc sống mới chúng ta sẽ khám phá ra được khi chúng ta bắt đầu hiểu được mình sống không phải cho mình, mà sống cho Đức Chúa Trời và cho những người khác. Khi đó chúng ta mới hiểu rằng "ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh".

Xin mời nghe tham khảo bài giảng tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church"


1 Phi-e-rơ 1:3  Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, qua sự chúng ta nhận biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, (dịch lại một từ cho rõ ý)

Bài giảng này chia xẻ với chúng ta một vấn đề then chốt cho đời sống cơ-đốc - tức là về tầm quan trọng của việc nhận biết Đức Chúa Trời. Không chỉ biết về Ngài, mà biết Ngài.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".


© 1999-2017 Tinlanh.Ru