Đau đớn và bệnh tật không chừa bất cứ ai. Khi chúng ta có cơn đau, bệnh tật trong cơ thể mình, thì điều đó nó thu hút hết tất cả tâm trí của bạn. Và ma quỉ muốn tấn công chúng ta trong lĩnh vực đó của cuộc sống. Vậy thì Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho ai? Và Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho bao nhiêu người?

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


1 Cô-rinh-tô 3:9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây.

Để Chúa tham gia và làm việc trong đời sống của mình, để Chúa sửa dạy và chỉnh lại đường lối của chúng ta. Chúa chỉnh sửa chúng ta để ngày càng trở nên giống như Chúa Jê-sus.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


1 Cô-rinh-tô 3

6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.

9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây.

Trong mọi sự chúng ta làm và cố gắng cho đời sống mình, đừng bao giờ quên một điều - chỉ có Đức Chúa Trời làm cho mọi sự đó lớn lên.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


Người tin Chúa được Kinh thánh gọi là thánh đồ, là những người được biệt riêng ra cho Chúa. Trong Cựu Ước chúng ta đọc thấy câu chuyện về một người đặc biệt đã được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, là Sam-sôn. Câu chuyện bi hùng của cuộc đời ông có thể làm một bài học quí giá vô cùng cho chúng ta.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


Hê-bơ-rơ 8:6. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn.

Chúng ta bây giờ được ở trong một giao ước mới với Đức Chúa Trời, một giao ước tốt hơn, lập nên trên những lời hứa tốt hơn. Giao ước mới tốt hơn giao ước cũ như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


© 1999-2017 Tinlanh.Ru