con duong ke ngu dai

Biết kính sợ Chúa Trời để lắng nghe lời răn, suy xét và nhận thức lỗi lầm của mình mà ăn năn, thì đấy là khôn sáng. Người như vậy sẽ nhờ được ơn phước Chúa cứu giúp và sửa đổi mình.

Còn người dại thì sao?

Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, Và lòng người oán Đức Giê-hô-va.
Châm-ngôn 19:3

- Sống tin kính, sống khôn sáng.


con duong nguoi cong binh

Biết theo Chúa là chọn đường đi trong sự sáng. Được soi sáng tâm linh và nhận thức, bạn biết cách nhờ ơn Chúa làm ra thay đổi, cho đường đời mình càng sáng mãi thêm lên!

Châm-ngôn 4:18-19 VI1934
Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối; Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu

- Sống tin kính, sống khôn sáng


phuoc lanh cua CHUA

Biết làm giàu trong phước Chúa thì tránh được căng thẳng, khổ cực, mất mát!

"Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào!" - Châm ngôn 10:22

- Sống tin kính, sống khôn sáng. 


kinh so CHUA khoi dau khon ngoan
Biết chọn đường lối đời mình sao cho đến được kết thúc tốt đẹp đời đời mới là khôn ngoan thật. Nó bắt đầu từ sự nhìn nhận và tôn kính Đức Chúa Trời. Rồi Chúa sẽ nâng tầm tri thức của bạn!

Kính sợ Ðức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Ðấng Thánh, đó là sự thông sáng.
Châm ngôn 9:10

- Sống tin kính, sống khôn sáng.


Bong hanh tinh thuc

Giê-rê-mi 1
11 Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: Tôi thấy một gậy bằng cây hạnh.
12 Ðức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn.

Cây hạnh là biểu tượng của sự tỉnh thức. Trong tiếng Do-thái, từ "shakeid" đồng âm có nghĩa là "thức canh", "thức tỉnh". Cây hạnh thường nở hoa sớm nhất, giống như là biết "tỉnh thức" mà đón mùa xuân. Rất có thể vì ý nghĩa biểu tượng đặc biệt đó mà hình bông hạnh là loại hoa duy nhất được xử dụng để trang trí cho chân và nhánh của Cây đèn Bảy nhánh (Menorah) trong đền thờ Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem (Xuất 37:19).


© 1999-2017 Tinlanh.Ru